onsdag 4 oktober 2017

Erna cowl

(På svenska, klicka här!)
Here is a pattern that I originally created in the spring this year. It is a cowl, crocheted in rounds, which means you never have to turn, you work with right side facing all the time.

Size: The cowl is 65 cm in circumference and 30 cm high.

Yarn: I have used Falkgarn Karamell (80% acrylic, 20% wool) in the colours 204 "vanilj" and 207 "persika" - 60 grams of each = 120 grams in total. You can use any worsted weight yarn.

Hook: 8 mm and 9 mm, preferably with a pointy tip. If you have a blunter hook, you can hold it "upside down" when you work the Erna stitch. Just to be sure this really works, I have used a normal blunt hook when I made this cowl!

Stitches used: chain stitch, slip stitch in the back loop only, "Erna stitch" (which is explained with pictures)
Abbreviations:
B = slip stitch in the back loop only


Start:
With the 8 mm hook and the lighter coloured yarn (or the yarn that you want for the pattern stitches), chain 80. Take the hook out of the loop, pull out the loop a bit or secure it in some way. Change to the darker coloured yarn (or the yarn you want for the "background"), make a slip knot and start at the beginning of your starting chain (working in the same direction): work slip stitches in the back bar of the starting chain. (picture here)

You may find it unusual to make the starting chain with a smaller hook than the rest of the work (it is usually the opposite way) but this is because this pattern makes the fabric contract a bit.

You will now have a long two-coloured tail, with both live loops in the same end.
Change to the 9 mm hook.
Hold the long tail like a circle, check that it is not twisted. To join it into a ring, put the hook in the loop of the lighter yarn and work one B in the first stitch of the background colour. Work one B in each stitch until you come all around.
When you reach the place where you have left the live loop of the background colour yarn, take your hook out and change to the other colour. With the background coloured yarn, work one round of B.

The whole item is then worked like this, in continuous rounds, one round of each colour, all the time with right side facing.

Pattern-round 1:
With the lighter coloured yarn.
Step one: work one B.


Step two: the Erna stitch. It is worked like a single crochet, but is not placed like a normal single crochet. First put your hook under the two loops you see in the picture above. It is the front loop of the next stitch and the front loop of a stitch in the previous round. The hook should come from below and upwards through these loops.
This can be difficult with a normal blunt hook, but you can do it with the pointier "lip" of the hook.
Pull up a loop, = two loops on hook, yarn over, pull through all loops on hook, = the Erna stitch completed.


Continue with one B, one Erna stitch until end of round.
It should look like this:
Take the hook out of the last loop, put it in the loop of the darker coloured yarn.

Background round.
With the darker coloured yarn, make one B in each stitch to the end of the round.


Pattern round 2:
Change again to the lighter coloured yarn. Work one B over each Erna stitch and one Erna stitch over each B of the previous pattern round. The arrows in the picture point to the where the Erna stitches should be placed. You can easily find the correct position by choosing the horisontal loop between the Erna stitches.

Continue with one background round and one pattern round until desired size.The Erna stitch can also be made leaning in the other direction. You still choose the horisontal loop betweeen two Erna stitches, but the loop from the background round is the one to the left of the pattern round loop, as seen in the picture above.

I have made five pattern-rounds of each sort, then changed to the other, in this cowl, see below: (The first rounds roll up so you can see the inside, which I think is not a problem but a design feature.) In total there are 25 pattern rounds.

You can naturally make the whole item in only one sort of Erna stitch if you like, or any other combination you choose.Finishing: Change to the 8 mm hook and work two rounds of B stitches, one of each colour. Weave in ends. Yes I know the start and finish will look a little uneven like this, but I don't really see it as a problem. The rolled bottom edge will hide the uneven start anyway.


Please notify me if there are errors in the pattern or parts that are difficult to understand, and I will try to correct it!


Erna cowl på svenska: en halstub


Här är ett mönster som jag hittade på i våras. Det är en tubhalsduk som virkas runt runt utan att vända, så att man har rätsidan mot sig hela tiden.

Storlek: 65 cm i omkrets och ca 30 cm hög

Garn: Jag har använt Falkgarn Karamell (80% akryl, 20% ull) i färgerna 204 "vanilj" och 207 "persika" - 60 g av varje = 120 g totalt. Garnet är 380 m/200 g. (Alltså 190 m/100 g eller 95 m/50 g, om du vill kunna jämföra med annat.)

Virknål: 8 mm och 9 mm, helst en någorlunda spetsig. Om du har en mera trubbig virknål kan du hålla den "uppochner" när du ska göra Erna-maskan. För att försäkra mig om att detta verkligen funkar, så har jag själv virkat min Erna med en sådan vanlig, trubbig plastvirknål!

Maskor som används: luftmaska, smygmaska i bakre maskbågen, Erna-maska (den visar jag med foto hur den görs)
Förkortningar:
B-maska = smygmaska i bakre maskbågen
Start:
Börja med 8 mm-virknålen och det ljusare garnet (eller det garnet som du vill ha som mönsterfärg). Lägg upp 80 luftmaskor. Ta ut virknålen ur sista maskan, dra ut den litegrann eller säkra den på något annat sätt så den inte repar upp sig. Byt till det mörkare garnet (eller det garn du vill ha som "bakgrund"), gör en startögla och börja om vid luftmaskkedjans början (så att du virkar en gång till åt samma håll): virka smygmaskor i undre maskbågen. (se här)

Det kan tyckas bakvänt att virka uppläggningen med en mindre virknål än resten av arbetet men det beror på att det här mönstret får det färdiga resultat att dra ihop sig litegrann.

Du har nu en lång tvåfärgad uppläggning, med två arbetsöglor i samma ända (se bilden ovan).
Byt till den större virknålen (9 mm).
Forma uppläggningen till en cirkel, se till att den inte är vriden. För att virka ihop den, sätt virknålen i den ljusare färgade arbetsöglan och virka en B-maska i uppläggningens första maska av den mörkare färgen (bakgrundsfärgen). Gör en B-maska i varje maska varvet runt.
När  du kommer till stället där det mörkare garnet är lämnat, flytta över virknålen till den andra arbetsöglan och virka ett varv B-maskor i bakgrundsfärgen.

Hela tuben virkas sedan på det här sättet, med obrutna varv, ett varv av varje färg, hela tiden från rätsidan.

Mönstervarv 1:
Med det ljusare garnet.
Steg ett: virka en B-maska.Steg två: Erna-maskan. Den gör man som en fast maska, men den placeras längre ner än en vanlig fast maska. Stick virknålen under de två maskbågar som är markerade i bilden ovan med den gröna pilen. Det är den främre maskbågen i nästa maska på varvet och den främre maskbågen i en maska på förra varvet. Virknålen ska komma nerifrån och uppåt under de två maskbågarna.
Just det här kan kännas besvärligt med den trubbiga virknålen, men kan göras genom att man håller den "uppochner" så att den spetsigare sk "läppen" kommer först under de två trådarna.
Dra upp en ögla, = två öglor på nålen, nytt omslag, dra igenom båda öglor på nålen, = Erna-maskan är färdigvirkad.


Fortsätt att virka varannan maska som en B-maska, varannan som en Erna-maska varvet runt. Sedan bör det se ut så här:Ta nålen ur den sista maskan och sätt den i den lämnade maskan av det mörkare garnet.Bakgrundsvarv.
Virka med det mörkare garnet en B-maska i varje maska varvet runt.

 Mönstervarv 2:
Byt igen till det ljusare garnet. Gör en B-maska över varje Erna-maska och en Erna-maska över varje B-maska i det tidigare mönstervarvet. Pilarna i bilden ovan visar var Erna-maskorna ska vara. Det är lätt att hitta rätt genom att välja den vågräta maskbågen mellan två tidigare Erna-maskor.

Fortsätt med vartannat bakgrundsvarv, vartannat mönstervarv till önskad storlek.Erna-maskan kan också virkas så att den lutar åt det andra hållet. se bilden ovan. Du ska fortfarande virka den genom en vågrät maskbåge mellan två tidigare Erna-maskor, men maskbågen i bakgrundsvarvet är nu den som ligger snett upp till vänster i stället för snett åt höger som nyss.

Jag har gjort fem mönstervarv av varje sort, sedan bytt, i den här halstuben. Se nedan: (De första varven rullar sig så att man ser lite av baksidan, vilket jag inte ser som ett fel utan som en del av designen.) Sammanlagt 25 mönstervarv har jag gjort.
Man kan naturligtvis göra hela tuben med samma Erna-maska hela vägen, eller byta i någon annan ordning precis hur man vill.
Avslutning.
Byt till virknål 8 igen och virka två varv B-maskor, ett varv av varje färg. Fäst trådarna. Ja, det kommer att bli en sådan här lite ojämn avslutning både i överkanten och nederkanten, men jag ser inte det heller som ett problem i det här fallet. Just eftersom nederkanten vill rulla sig så döljs ändå den ojämna kanten nedtill.


Om det nu är några problem med det här mönstret, fel och otydligheter, så meddela mig gärna det på adress som syns här intill!